Excluded All Households

State : HIMACHAL PRADESH (2) >> District : SHIMLA (23) >> Block : CHAUPAL (187)
GP Name Total
Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
BABAT (BP) (9624) 188 1 2 0 37 2 42 3 3 16 7 0 1 9 0 0.53% 1.06% 0% 19.68% 1.06% 22.34% 1.6% 1.6% 8.51% 3.72% 0% 0.53% 4.79% 0% 80
BAMTA (9625) 514 50 3 154 104 10 234 27 27 85 83 8 0 1 0 9.73% 0.58% 29.96% 20.23% 1.95% 45.53% 5.25% 5.25% 16.54% 16.15% 1.56% 0% 0.19% 0% 317
BANDAL KAFLAH (239296) 141 0 0 1 21 12 20 0 0 0 2 1 1 8 0 0% 0% 0.71% 14.89% 8.51% 14.18% 0% 0% 0% 1.42% 0.71% 0.71% 5.67% 0% 33
BHALOO (BP) (9627) 161 1 0 3 39 0 25 0 0 32 5 0 0 5 0 0.62% 0% 1.86% 24.22% 0% 15.53% 0% 0% 19.88% 3.11% 0% 0% 3.11% 0% 66
BHARANU (9628) 204 78 0 18 34 1 2 0 0 0 19 1 0 4 0 38.24% 0% 8.82% 16.67% 0.49% 0.98% 0% 0% 0% 9.31% 0.49% 0% 1.96% 0% 123
BIJMAL (9629) 216 26 0 34 16 2 12 2 2 29 27 2 0 1 0 12.04% 0% 15.74% 7.41% 0.93% 5.56% 0.93% 0.93% 13.43% 12.5% 0.93% 0% 0.46% 0% 101
BOHAR (BP) (9630) 319 79 0 13 51 0 42 0 0 82 51 5 0 9 0 24.76% 0% 4.08% 15.99% 0% 13.17% 0% 0% 25.71% 15.99% 1.57% 0% 2.82% 0% 200
CHADOLI (BP) (9633) 281 8 1 8 58 6 53 3 3 51 8 1 0 12 0 2.85% 0.36% 2.85% 20.64% 2.14% 18.86% 1.07% 1.07% 18.15% 2.85% 0.36% 0% 4.27% 0% 108
CHAIJAN (9631) 186 21 1 6 50 0 11 0 0 38 27 4 0 2 0 11.29% 0.54% 3.23% 26.88% 0% 5.91% 0% 0% 20.43% 14.52% 2.15% 0% 1.08% 0% 102
CHANJU -CHOPAL (9632) 377 26 2 49 91 8 101 17 17 51 149 43 0 0 0 6.9% 0.53% 13% 24.14% 2.12% 26.79% 4.51% 4.51% 13.53% 39.52% 11.41% 0% 0% 0% 221
DEIYA DOCHI (9638) 258 6 26 8 59 87 50 3 3 32 16 1 4 1 0 2.33% 10.08% 3.1% 22.87% 33.72% 19.38% 1.16% 1.16% 12.4% 6.2% 0.39% 1.55% 0.39% 0% 156
DEVAT (9634) 407 49 0 61 92 0 104 9 9 19 118 0 0 1 0 12.04% 0% 14.99% 22.6% 0% 25.55% 2.21% 2.21% 4.67% 28.99% 0% 0% 0.25% 0% 212
DHANNAT (9635) 266 56 1 29 95 0 42 0 0 59 40 1 0 3 0 21.05% 0.38% 10.9% 35.71% 0% 15.79% 0% 0% 22.18% 15.04% 0.38% 0% 1.13% 0% 181
DHARCHANDNA (BP) (9636) 222 1 3 2 23 0 17 2 2 23 4 2 0 13 0 0.45% 1.35% 0.9% 10.36% 0% 7.66% 0.9% 0.9% 10.36% 1.8% 0.9% 0% 5.86% 0% 67
DHAVAS (9637) 338 9 0 33 73 3 64 17 17 49 20 0 0 0 0 2.66% 0% 9.76% 21.6% 0.89% 18.93% 5.03% 5.03% 14.5% 5.92% 0% 0% 0% 0% 137
DHOTALI (239295) 134 0 2 2 33 4 26 4 4 7 1 0 1 4 0 0% 1.49% 1.49% 24.63% 2.99% 19.4% 2.99% 2.99% 5.22% 0.75% 0% 0.75% 2.99% 0% 42
GORALI -MADAWAG (9639) 406 71 6 39 25 5 61 10 10 77 20 4 1 0 0 17.49% 1.48% 9.61% 6.16% 1.23% 15.02% 2.46% 2.46% 18.97% 4.93% 0.99% 0.25% 0% 0% 168
HALAOU (9640) 155 42 20 0 13 1 6 1 1 34 9 2 0 2 0 27.1% 12.9% 0% 8.39% 0.65% 3.87% 0.65% 0.65% 21.94% 5.81% 1.29% 0% 1.29% 0% 92
JAWAG CHHAMROG (9641) 338 32 1 59 40 1 39 10 10 13 28 0 0 0 0 9.47% 0.3% 17.46% 11.83% 0.3% 11.54% 2.96% 2.96% 3.85% 8.28% 0% 0% 0% 0% 114
JHINA (9642) 236 25 0 3 21 3 17 0 0 34 17 0 0 0 0 10.59% 0% 1.27% 8.9% 1.27% 7.2% 0% 0% 14.41% 7.2% 0% 0% 0% 0% 75
JODNA (9644) 238 12 1 56 29 2 21 4 4 0 6 0 0 0 0 5.04% 0.42% 23.53% 12.18% 0.84% 8.82% 1.68% 1.68% 0% 2.52% 0% 0% 0% 0% 85
JOKHAR (BP) (9643) 144 3 1 8 35 0 23 0 0 18 1 1 0 6 0 2.08% 0.69% 5.56% 24.31% 0% 15.97% 0% 0% 12.5% 0.69% 0.69% 0% 4.17% 0% 53
JUBBALI (BP) (9645) 168 0 0 0 38 0 43 2 2 10 3 1 0 5 0 0% 0% 0% 22.62% 0% 25.6% 1.19% 1.19% 5.95% 1.79% 0.6% 0% 2.98% 0% 66
JUDDU SHILAL (9646) 341 0 1 0 109 1 95 2 2 16 2 1 0 20 0 0% 0.29% 0% 31.96% 0.29% 27.86% 0.59% 0.59% 4.69% 0.59% 0.29% 0% 5.87% 0% 128
KANDA BANAH (BP) (9626) 236 1 1 5 60 0 57 11 11 10 16 0 0 9 0 0.42% 0.42% 2.12% 25.42% 0% 24.15% 4.66% 4.66% 4.24% 6.78% 0% 0% 3.81% 0% 83
KEDI (9647) 233 45 1 0 58 1 14 3 3 52 45 3 0 4 0 19.31% 0.43% 0% 24.89% 0.43% 6.01% 1.29% 1.29% 22.32% 19.31% 1.29% 0% 1.72% 0% 130
KHADDAR (9648) 311 6 0 48 74 4 74 8 8 124 22 0 0 0 0 1.93% 0% 15.43% 23.79% 1.29% 23.79% 2.57% 2.57% 39.87% 7.07% 0% 0% 0% 0% 175
KHAGNA (9649) 209 16 1 23 49 1 46 10 10 27 23 5 0 0 0 7.66% 0.48% 11% 23.44% 0.48% 22.01% 4.78% 4.78% 12.92% 11% 2.39% 0% 0% 0% 91
KHUNDNEOL (9650) 207 3 5 14 34 1 27 1 1 47 32 14 0 0 0 1.45% 2.42% 6.76% 16.43% 0.48% 13.04% 0.48% 0.48% 22.71% 15.46% 6.76% 0% 0% 0% 96
KIRAN (BP) (9651) 262 20 1 90 58 0 58 10 10 117 28 4 0 4 0 7.63% 0.38% 34.35% 22.14% 0% 22.14% 3.82% 3.82% 44.66% 10.69% 1.53% 0% 1.53% 0% 211
KULAG (9652) 171 1 0 0 32 0 28 1 1 4 3 0 0 4 0 0.58% 0% 0% 18.71% 0% 16.37% 0.58% 0.58% 2.34% 1.75% 0% 0% 2.34% 0% 40
LINGZAR (239291) 106 7 1 32 8 0 23 8 8 25 3 0 0 0 0 6.6% 0.94% 30.19% 7.55% 0% 21.7% 7.55% 7.55% 23.58% 2.83% 0% 0% 0% 0% 53
MADHANA (9653) 284 69 4 26 45 12 28 11 11 13 18 11 1 8 1 24.3% 1.41% 9.15% 15.85% 4.23% 9.86% 3.87% 3.87% 4.58% 6.34% 3.87% 0.35% 2.82% 0.35% 141
MAKDOG (9655) 370 51 2 206 18 1 183 9 9 190 49 6 0 10 0 13.78% 0.54% 55.68% 4.86% 0.27% 49.46% 2.43% 2.43% 51.35% 13.24% 1.62% 0% 2.7% 0% 286
MALAT (9656) 435 10 1 20 82 6 58 8 8 10 13 4 0 10 0 2.3% 0.23% 4.6% 18.85% 1.38% 13.33% 1.84% 1.84% 2.3% 2.99% 0.92% 0% 2.3% 0% 132
MANJHOLI (BP) (9654) 291 1 5 3 43 9 34 4 4 1 10 0 0 19 0 0.34% 1.72% 1.03% 14.78% 3.09% 11.68% 1.37% 1.37% 0.34% 3.44% 0% 0% 6.53% 0% 80
MANU BHAWIYA (BP) (9657) 219 53 0 8 44 0 17 0 0 21 51 2 0 1 0 24.2% 0% 3.65% 20.09% 0% 7.76% 0% 0% 9.59% 23.29% 0.91% 0% 0.46% 0% 128
MASHDOH (9658) 154 8 1 46 12 4 15 0 0 4 23 2 0 0 0 5.19% 0.65% 29.87% 7.79% 2.6% 9.74% 0% 0% 2.6% 14.94% 1.3% 0% 0% 0% 70
MATAL (9659) 206 25 1 89 39 5 62 20 20 27 30 0 0 0 0 12.14% 0.49% 43.2% 18.93% 2.43% 30.1% 9.71% 9.71% 13.11% 14.56% 0% 0% 0% 0% 124
MUNDLI (239293) 162 26 0 16 18 1 17 0 0 1 2 2 0 2 0 16.05% 0% 9.88% 11.11% 0.62% 10.49% 0% 0% 0.62% 1.23% 1.23% 0% 1.23% 0% 64
NANAHAR (9660) 375 26 4 57 43 14 29 4 4 65 46 1 0 0 0 6.93% 1.07% 15.2% 11.47% 3.73% 7.73% 1.07% 1.07% 17.33% 12.27% 0.27% 0% 0% 0% 161
NERWA (9662) 715 155 5 30 162 11 161 21 21 182 208 22 0 7 0 21.68% 0.7% 4.2% 22.66% 1.54% 22.52% 2.94% 2.94% 25.45% 29.09% 3.08% 0% 0.98% 0% 464
NORA BORA (239294) 184 1 0 6 35 1 32 0 0 30 0 0 0 9 0 0.54% 0% 3.26% 19.02% 0.54% 17.39% 0% 0% 16.3% 0% 0% 0% 4.89% 0% 67
PAUDIA (BP) (9663) 404 73 2 90 58 1 63 7 7 40 59 4 0 0 0 18.07% 0.5% 22.28% 14.36% 0.25% 15.59% 1.73% 1.73% 9.9% 14.6% 0.99% 0% 0% 0% 223
PAWAHAN (9664) 149 3 20 3 5 0 5 0 0 56 7 3 0 0 0 2.01% 13.42% 2.01% 3.36% 0% 3.36% 0% 0% 37.58% 4.7% 2.01% 0% 0% 0% 87
POLIA (239292) 229 55 2 3 47 3 10 0 0 37 41 9 0 5 0 24.02% 0.87% 1.31% 20.52% 1.31% 4.37% 0% 0% 16.16% 17.9% 3.93% 0% 2.18% 0% 140
PUJARLI (SHAK) (9665) 436 81 4 55 98 1 61 11 11 180 141 13 0 30 0 18.58% 0.92% 12.61% 22.48% 0.23% 13.99% 2.52% 2.52% 41.28% 32.34% 2.98% 0% 6.88% 0% 316
RUSLAH (SHAK) (9666) 395 16 2 62 79 2 72 2 2 47 82 5 0 0 0 4.05% 0.51% 15.7% 20% 0.51% 18.23% 0.51% 0.51% 11.9% 20.76% 1.27% 0% 0% 0% 170
SARANH (9667) 399 33 5 102 89 15 120 60 60 74 83 7 0 1 0 8.27% 1.25% 25.56% 22.31% 3.76% 30.08% 15.04% 15.04% 18.55% 20.8% 1.75% 0% 0.25% 0% 226
SARI (9668) 367 18 8 9 74 9 36 6 6 16 23 4 0 0 0 4.9% 2.18% 2.45% 20.16% 2.45% 9.81% 1.63% 1.63% 4.36% 6.27% 1.09% 0% 0% 0% 123
TEILER (9669) 115 2 1 24 17 3 15 2 2 67 0 1 1 0 1 1.74% 0.87% 20.87% 14.78% 2.61% 13.04% 1.74% 1.74% 58.26% 0% 0.87% 0.87% 0% 0.87% 76
THANA (9670) 295 29 5 23 136 1 108 27 27 61 78 17 0 0 0 9.83% 1.69% 7.8% 46.1% 0.34% 36.61% 9.15% 9.15% 20.68% 26.44% 5.76% 0% 0% 0% 183
THAROCH (9671) 400 41 16 16 92 28 75 56 56 104 46 27 0 1 0 10.25% 4% 4% 23% 7% 18.75% 14% 14% 26% 11.5% 6.75% 0% 0.25% 0% 213
TIKKARI (BP) (9661) 250 56 3 8 54 29 23 3 3 51 41 0 1 22 0 22.4% 1.2% 3.2% 21.6% 11.6% 9.2% 1.2% 1.2% 20.4% 16.4% 0% 0.4% 8.8% 0% 149