Excluded All Households

State : HIMACHAL PRADESH (2) >> District : MANDI (22) >> Block : SERAJ (183)
GP Name Total
Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
BAGA CHANOGI (9489) 420 2 1 3 30 0 29 9 9 8 0 0 0 0 0 0.48% 0.24% 0.71% 7.14% 0% 6.9% 2.14% 2.14% 1.9% 0% 0% 0% 0% 0% 42
BAGRATHACH (SRJ (9490) 469 4 2 3 33 2 20 8 8 0 11 0 0 0 0 0.85% 0.43% 0.64% 7.04% 0.43% 4.26% 1.71% 1.71% 0% 2.35% 0% 0% 0% 0% 54
BALICHOWKI (SRJ (9491) 478 71 0 60 69 2 85 28 28 239 113 65 1 2 2 14.85% 0% 12.55% 14.44% 0.42% 17.78% 5.86% 5.86% 50% 23.64% 13.6% 0.21% 0.42% 0.42% 310
BARYOGI (SRJ) (9492) 486 28 4 78 54 0 40 4 4 8 7 4 0 0 1 5.76% 0.82% 16.05% 11.11% 0% 8.23% 0.82% 0.82% 1.65% 1.44% 0.82% 0% 0% 0.21% 153
BHALI DHAR (236039) 273 17 1 29 45 6 35 6 6 112 1 5 0 0 1 6.23% 0.37% 10.62% 16.48% 2.2% 12.82% 2.2% 2.2% 41.03% 0.37% 1.83% 0% 0% 0.37% 143
BHANWAS (SRJ) (9493) 292 1 0 1 8 1 22 4 4 97 7 8 0 0 0 0.34% 0% 0.34% 2.74% 0.34% 7.53% 1.37% 1.37% 33.22% 2.4% 2.74% 0% 0% 0% 112
BHATKIDHAR (SRJ) (9494) 482 4 0 5 19 7 14 9 9 2 2 0 0 0 0 0.83% 0% 1.04% 3.94% 1.45% 2.9% 1.87% 1.87% 0.41% 0.41% 0% 0% 0% 0% 31
BUNG JAHAL GAD (236040) 221 3 1 7 18 206 15 2 2 1 3 1 0 0 0 1.36% 0.45% 3.17% 8.14% 93.21% 6.79% 0.9% 0.9% 0.45% 1.36% 0.45% 0% 0% 0% 209
BUNG RAIL CHOWK (235984) 398 17 1 14 30 3 26 11 11 189 4 12 0 1 0 4.27% 0.25% 3.52% 7.54% 0.75% 6.53% 2.76% 2.76% 47.49% 1.01% 3.02% 0% 0.25% 0% 217
CHEUNI (SRJ) (9495) 470 9 0 32 52 0 28 2 2 45 109 27 0 0 0 1.91% 0% 6.81% 11.06% 0% 5.96% 0.43% 0.43% 9.57% 23.19% 5.74% 0% 0% 0% 210
CHHATRI (SRJ) (9496) 478 32 5 101 77 0 57 13 13 52 45 10 0 0 0 6.69% 1.05% 21.13% 16.11% 0% 11.92% 2.72% 2.72% 10.88% 9.41% 2.09% 0% 0% 0% 215
DEVDHAR (9497) 417 15 3 5 41 0 37 0 0 189 6 4 0 0 0 3.6% 0.72% 1.2% 9.83% 0% 8.87% 0% 0% 45.32% 1.44% 0.96% 0% 0% 0% 212
DHAR JAROL (236041) 282 18 3 20 41 2 39 12 12 27 5 6 0 0 0 6.38% 1.06% 7.09% 14.54% 0.71% 13.83% 4.26% 4.26% 9.57% 1.77% 2.13% 0% 0% 0% 83
DHEEM KATARU (9498) 596 44 7 47 93 6 78 22 22 144 10 25 0 0 0 7.38% 1.17% 7.89% 15.6% 1.01% 13.09% 3.69% 3.69% 24.16% 1.68% 4.19% 0% 0% 0% 247
GATTU (SRJ) (9499) 364 14 13 88 41 1 9 1 1 16 4 0 0 0 0 3.85% 3.57% 24.18% 11.26% 0.27% 2.47% 0.27% 0.27% 4.4% 1.1% 0% 0% 0% 0% 130
GHAT (SRJ) (9500) 404 2 0 4 36 0 24 18 18 6 4 4 0 1 0 0.5% 0% 0.99% 8.91% 0% 5.94% 4.46% 4.46% 1.49% 0.99% 0.99% 0% 0.25% 0% 53
GUDAH (SRJ) (9501) 264 14 2 5 29 1 20 10 10 1 2 6 0 2 0 5.3% 0.76% 1.89% 10.98% 0.38% 7.58% 3.79% 3.79% 0.38% 0.76% 2.27% 0% 0.76% 0% 47
JAISHLA (236042) 206 0 0 1 14 0 10 4 4 2 1 0 0 0 0 0% 0% 0.49% 6.8% 0% 4.85% 1.94% 1.94% 0.97% 0.49% 0% 0% 0% 0% 17
JANJEHLI (SRJ) (9502) 299 39 2 11 50 6 37 25 25 126 17 29 0 0 0 13.04% 0.67% 3.68% 16.72% 2.01% 12.37% 8.36% 8.36% 42.14% 5.69% 9.7% 0% 0% 0% 185
JHARER (9503) 249 7 0 11 41 1 35 13 13 0 8 3 0 0 0 2.81% 0% 4.42% 16.47% 0.4% 14.06% 5.22% 5.22% 0% 3.21% 1.2% 0% 0% 0% 56
KAKRADHAR (SRJ) (9504) 528 35 23 97 46 4 48 1 1 25 26 7 0 0 0 6.63% 4.36% 18.37% 8.71% 0.76% 9.09% 0.19% 0.19% 4.73% 4.92% 1.33% 0% 0% 0% 201
KALHANI (SRJ) (9505) 342 4 0 2 16 4 8 2 2 40 14 1 0 0 0 1.17% 0% 0.58% 4.68% 1.17% 2.34% 0.58% 0.58% 11.7% 4.09% 0.29% 0% 0% 0% 63
KASHAUD (9506) 159 4 1 0 14 13 13 5 5 0 3 0 0 0 0 2.52% 0.63% 0% 8.81% 8.18% 8.18% 3.14% 3.14% 0% 1.89% 0% 0% 0% 0% 21
KAU (9507) 310 18 1 6 78 4 78 2 2 59 25 1 0 0 0 5.81% 0.32% 1.94% 25.16% 1.29% 25.16% 0.65% 0.65% 19.03% 8.06% 0.32% 0% 0% 0% 140
KHALWAN (SRJ) (9508) 569 10 2 1 87 118 44 8 8 159 7 16 0 0 0 1.76% 0.35% 0.18% 15.29% 20.74% 7.73% 1.41% 1.41% 27.94% 1.23% 2.81% 0% 0% 0% 317
KHANI (SRJ) (9509) 437 11 3 19 45 4 30 16 16 9 9 2 0 0 0 2.52% 0.69% 4.35% 10.3% 0.92% 6.86% 3.66% 3.66% 2.06% 2.06% 0.46% 0% 0% 0% 84
KHAULI (236043) 215 5 0 5 15 0 9 1 1 10 1 1 0 0 0 2.33% 0% 2.33% 6.98% 0% 4.19% 0.47% 0.47% 4.65% 0.47% 0.47% 0% 0% 0% 24
KHOLA NAL (SRJ) (9510) 382 5 3 0 53 27 52 14 14 65 139 8 1 0 0 1.31% 0.79% 0% 13.87% 7.07% 13.61% 3.66% 3.66% 17.02% 36.39% 2.09% 0.26% 0% 0% 202
KUKLAHA (9511) 235 7 1 2 37 22 20 9 9 30 1 1 0 0 0 2.98% 0.43% 0.85% 15.74% 9.36% 8.51% 3.83% 3.83% 12.77% 0.43% 0.43% 0% 0% 0% 70
MAANI (9513) 309 10 2 185 29 0 25 1 1 191 8 2 0 3 0 3.24% 0.65% 59.87% 9.39% 0% 8.09% 0.32% 0.32% 61.81% 2.59% 0.65% 0% 0.97% 0% 258
MURAHA (9514) 379 8 1 1 66 2 42 2 2 226 7 3 0 0 0 2.11% 0.26% 0.26% 17.41% 0.53% 11.08% 0.53% 0.53% 59.63% 1.85% 0.79% 0% 0% 0% 239
NALBAGI (SRJ) (9515) 342 5 4 1 37 10 31 1 1 150 194 1 0 1 0 1.46% 1.17% 0.29% 10.82% 2.92% 9.06% 0.29% 0.29% 43.86% 56.73% 0.29% 0% 0.29% 0% 254
PANJAI (SRJ) (9516) 343 16 1 152 38 2 23 15 15 171 18 15 0 1 0 4.66% 0.29% 44.31% 11.08% 0.58% 6.71% 4.37% 4.37% 49.85% 5.25% 4.37% 0% 0.29% 0% 209
PUKHRAIR (RELA) (9517) 278 18 1 51 19 6 24 3 3 54 0 11 0 0 0 6.47% 0.36% 18.35% 6.83% 2.16% 8.63% 1.08% 1.08% 19.42% 0% 3.96% 0% 0% 0% 120
ROAD (SRJ) (9518) 462 4 2 11 23 6 20 6 6 188 5 4 0 0 0 0.87% 0.43% 2.38% 4.98% 1.3% 4.33% 1.3% 1.3% 40.69% 1.08% 0.87% 0% 0% 0% 208
SHIKAWARI (SRJ) (9519) 389 36 1 29 103 3 104 32 32 19 35 99 0 0 0 9.25% 0.26% 7.46% 26.48% 0.77% 26.74% 8.23% 8.23% 4.88% 9% 25.45% 0% 0% 0% 163
SHILHI BAGI (SR (9520) 420 6 2 16 31 0 22 3 3 34 5 9 0 0 0 1.43% 0.48% 3.81% 7.38% 0% 5.24% 0.71% 0.71% 8.1% 1.19% 2.14% 0% 0% 0% 83
SOMGAD (SRJ) (9521) 354 1 0 69 14 1 11 5 5 160 8 3 0 1 0 0.28% 0% 19.49% 3.95% 0.28% 3.11% 1.41% 1.41% 45.2% 2.26% 0.85% 0% 0.28% 0% 185
SUNAH LAMBA THACH (SRJ) (9512) 486 28 1 24 99 7 73 23 23 234 21 40 0 0 0 5.76% 0.21% 4.94% 20.37% 1.44% 15.02% 4.73% 4.73% 48.15% 4.32% 8.23% 0% 0% 0% 277
THACHADHAR (SRJ (9522) 495 1 0 4 49 1 40 15 15 32 3 5 0 0 0 0.2% 0% 0.81% 9.9% 0.2% 8.08% 3.03% 3.03% 6.46% 0.61% 1.01% 0% 0% 0% 75
THACHI (SRJ) (9523) 591 11 0 0 40 2 41 4 4 134 4 13 0 1 0 1.86% 0% 0% 6.77% 0.34% 6.94% 0.68% 0.68% 22.67% 0.68% 2.2% 0% 0.17% 0% 183
THANA (SRJ) (9524) 316 6 1 0 18 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9% 0.32% 0% 5.7% 0.32% 6.01% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26
THATA (9525) 386 8 1 2 53 10 33 6 6 68 1 4 0 0 0 2.07% 0.26% 0.52% 13.73% 2.59% 8.55% 1.55% 1.55% 17.62% 0.26% 1.04% 0% 0% 0% 124
THUNAG (SRJ) (9526) 480 35 8 55 62 5 54 31 31 82 34 14 0 0 0 7.29% 1.67% 11.46% 12.92% 1.04% 11.25% 6.46% 6.46% 17.08% 7.08% 2.92% 0% 0% 0% 199
TUNGA DHAR (SRJ (9527) 405 32 3 34 37 28 32 12 12 169 15 15 0 0 0 7.9% 0.74% 8.4% 9.14% 6.91% 7.9% 2.96% 2.96% 41.73% 3.7% 3.7% 0% 0% 0% 213