Excluded All Households

State : HIMACHAL PRADESH (2) >> District : MANDI (22) >> Block : KARSOG (181)
GP Name Total
Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
BADO ROHADA (9389) 418 20 4 29 43 14 42 6 6 47 22 19 0 3 1 4.78% 0.96% 6.94% 10.29% 3.35% 10.05% 1.44% 1.44% 11.24% 5.26% 4.55% 0% 0.72% 0.24% 122
BAGAILA (KSG) (9390) 449 16 0 88 64 2 47 4 4 156 50 13 0 0 0 3.56% 0% 19.6% 14.25% 0.45% 10.47% 0.89% 0.89% 34.74% 11.14% 2.9% 0% 0% 0% 243
BAGSHAD (KSG) (9391) 453 33 1 49 75 17 57 20 20 258 97 54 0 0 0 7.28% 0.22% 10.82% 16.56% 3.75% 12.58% 4.42% 4.42% 56.95% 21.41% 11.92% 0% 0% 0% 312
BAHI SARHI (9392) 202 5 2 5 25 24 19 0 0 76 12 6 0 2 0 2.48% 0.99% 2.48% 12.38% 11.88% 9.41% 0% 0% 37.62% 5.94% 2.97% 0% 0.99% 0% 99
BAKROUT (KSG) (9393) 384 15 0 37 42 13 23 16 16 139 29 18 0 0 0 3.91% 0% 9.64% 10.94% 3.39% 5.99% 4.17% 4.17% 36.2% 7.55% 4.69% 0% 0% 0% 185
BALI DHAR (KSG) (9394) 316 10 1 92 31 3 27 1 1 141 6 14 0 0 1 3.16% 0.32% 29.11% 9.81% 0.95% 8.54% 0.32% 0.32% 44.62% 1.9% 4.43% 0% 0% 0.32% 198
BALINDI (KSG) (9395) 254 33 1 21 54 17 48 2 2 167 42 31 0 0 0 12.99% 0.39% 8.27% 21.26% 6.69% 18.9% 0.79% 0.79% 65.75% 16.54% 12.2% 0% 0% 0% 190
BELAR DHAR (235981) 214 14 1 26 23 3 7 0 0 32 7 8 0 0 0 6.54% 0.47% 12.15% 10.75% 1.4% 3.27% 0% 0% 14.95% 3.27% 3.74% 0% 0% 0% 72
BHANERA (KSG) (9396) 409 26 4 10 73 5 52 37 37 187 145 12 0 1 1 6.36% 0.98% 2.44% 17.85% 1.22% 12.71% 9.05% 9.05% 45.72% 35.45% 2.93% 0% 0.24% 0.24% 244
BHANTHAL (KSG) (9397) 438 45 25 15 99 10 75 18 18 158 94 27 0 18 0 10.27% 5.71% 3.42% 22.6% 2.28% 17.12% 4.11% 4.11% 36.07% 21.46% 6.16% 0% 4.11% 0% 243
BINDLA (9398) 153 0 1 8 18 0 10 1 1 19 9 3 0 0 0 0% 0.65% 5.23% 11.76% 0% 6.54% 0.65% 0.65% 12.42% 5.88% 1.96% 0% 0% 0% 49
Bhadarnu (9408) 283 46 3 55 91 30 87 44 44 147 104 19 0 0 0 16.25% 1.06% 19.43% 32.16% 10.6% 30.74% 15.55% 15.55% 51.94% 36.75% 6.71% 0% 0% 0% 206
CHOURI DHAR (KS (9399) 427 29 1 80 49 8 37 4 4 59 28 3 0 0 0 6.79% 0.23% 18.74% 11.48% 1.87% 8.67% 0.94% 0.94% 13.82% 6.56% 0.7% 0% 0% 0% 170
CHURAG (KSG) (9400) 538 93 8 97 118 21 109 29 29 194 138 69 0 0 1 17.29% 1.49% 18.03% 21.93% 3.9% 20.26% 5.39% 5.39% 36.06% 25.65% 12.83% 0% 0% 0.19% 320
DACHCHAIN (236023) 241 19 1 9 39 4 30 13 13 83 33 19 0 1 0 7.88% 0.41% 3.73% 16.18% 1.66% 12.45% 5.39% 5.39% 34.44% 13.69% 7.88% 0% 0.41% 0% 117
DEBROT (KSG) (9401) 323 24 0 41 58 10 51 6 6 145 55 4 0 0 0 7.43% 0% 12.69% 17.96% 3.1% 15.79% 1.86% 1.86% 44.89% 17.03% 1.24% 0% 0% 0% 195
GHADOI (236025) 255 1 0 9 39 0 58 0 0 10 3 11 0 0 0 0.39% 0% 3.53% 15.29% 0% 22.75% 0% 0% 3.92% 1.18% 4.31% 0% 0% 0% 85
GWALPUR (KSG) (9402) 383 11 1 59 54 26 116 8 8 59 68 1 0 0 0 2.87% 0.26% 15.4% 14.1% 6.79% 30.29% 2.09% 2.09% 15.4% 17.75% 0.26% 0% 0% 0% 222
JERAL (KSG) (9403) 337 10 9 42 50 12 40 2 2 60 6 19 13 6 8 2.97% 2.67% 12.46% 14.84% 3.56% 11.87% 0.59% 0.59% 17.8% 1.78% 5.64% 3.86% 1.78% 2.37% 159
KAHNU (KSG) (9404) 295 7 2 8 29 4 25 3 3 28 9 1 0 0 0 2.37% 0.68% 2.71% 9.83% 1.36% 8.47% 1.02% 1.02% 9.49% 3.05% 0.34% 0% 0% 0% 68
KALASHAN (KSG) (9405) 459 28 7 171 50 9 45 12 12 207 63 20 2 29 2 6.1% 1.53% 37.25% 10.89% 1.96% 9.8% 2.61% 2.61% 45.1% 13.73% 4.36% 0.44% 6.32% 0.44% 315
KANDA (KSG) (9406) 281 22 5 36 42 10 29 6 6 192 10 5 0 4 0 7.83% 1.78% 12.81% 14.95% 3.56% 10.32% 2.14% 2.14% 68.33% 3.56% 1.78% 0% 1.42% 0% 216
KANDI SAPNOT (9407) 361 41 14 106 68 3 73 9 9 192 50 7 0 0 1 11.36% 3.88% 29.36% 18.84% 0.83% 20.22% 2.49% 2.49% 53.19% 13.85% 1.94% 0% 0% 0.28% 253
KELODHAR (9409) 209 20 0 13 27 0 20 3 3 41 12 12 0 0 0 9.57% 0% 6.22% 12.92% 0% 9.57% 1.44% 1.44% 19.62% 5.74% 5.74% 0% 0% 0% 77
KHADKAN (236026) 295 24 23 21 62 3 43 7 7 83 40 5 0 10 0 8.14% 7.8% 7.12% 21.02% 1.02% 14.58% 2.37% 2.37% 28.14% 13.56% 1.69% 0% 3.39% 0% 140
KHADRA (236024) 261 25 3 62 29 4 19 9 9 127 4 4 0 0 0 9.58% 1.15% 23.75% 11.11% 1.53% 7.28% 3.45% 3.45% 48.66% 1.53% 1.53% 0% 0% 0% 162
KHEEL (9410) 206 24 2 48 35 2 31 10 10 96 28 67 0 0 0 11.65% 0.97% 23.3% 16.99% 0.97% 15.05% 4.85% 4.85% 46.6% 13.59% 32.52% 0% 0% 0% 150
KUTEHAR (KSG) (9411) 347 25 2 52 36 6 25 17 17 72 12 0 0 0 0 7.2% 0.58% 14.99% 10.37% 1.73% 7.2% 4.9% 4.9% 20.75% 3.46% 0% 0% 0% 0% 139
LOWER KARSOG (9412) 636 74 13 123 101 39 106 54 54 207 152 53 0 7 0 11.64% 2.04% 19.34% 15.88% 6.13% 16.67% 8.49% 8.49% 32.55% 23.9% 8.33% 0% 1.1% 0% 347
MAHOG (KSG) (9413) 458 16 1 44 40 21 105 13 13 228 51 10 0 0 0 3.49% 0.22% 9.61% 8.73% 4.59% 22.93% 2.84% 2.84% 49.78% 11.14% 2.18% 0% 0% 0% 307
MANOLA NIRASH (236021) 203 10 5 33 15 8 14 6 6 70 24 5 1 1 0 4.93% 2.46% 16.26% 7.39% 3.94% 6.9% 2.96% 2.96% 34.48% 11.82% 2.46% 0.49% 0.49% 0% 106
MARHDA (9415) 397 27 20 30 71 26 61 3 3 49 4 46 14 10 7 6.8% 5.04% 7.56% 17.88% 6.55% 15.37% 0.76% 0.76% 12.34% 1.01% 11.59% 3.53% 2.52% 1.76% 176
MATEHAL (9416) 328 14 18 64 54 19 50 13 13 141 31 10 0 10 0 4.27% 5.49% 19.51% 16.46% 5.79% 15.24% 3.96% 3.96% 42.99% 9.45% 3.05% 0% 3.05% 0% 197
MEHRAN (NAG KAP (9417) 241 15 8 61 39 2 35 5 5 72 34 5 0 0 0 6.22% 3.32% 25.31% 16.18% 0.83% 14.52% 2.07% 2.07% 29.88% 14.11% 2.07% 0% 0% 0% 140
MENDI (KSG) (9418) 436 11 21 79 63 7 48 12 12 47 33 4 0 0 0 2.52% 4.82% 18.12% 14.45% 1.61% 11.01% 2.75% 2.75% 10.78% 7.57% 0.92% 0% 0% 0% 177
MESHOG (KSG) (9419) 288 10 1 35 27 5 11 2 2 58 14 17 0 0 0 3.47% 0.35% 12.15% 9.38% 1.74% 3.82% 0.69% 0.69% 20.14% 4.86% 5.9% 0% 0% 0% 108
NAANJ (KSG) (9420) 291 25 1 3 50 2 42 11 11 107 81 2 0 1 0 8.59% 0.34% 1.03% 17.18% 0.69% 14.43% 3.78% 3.78% 36.77% 27.84% 0.69% 0% 0.34% 0% 161
NIHRI (KSG) (9421) 326 36 2 0 72 24 71 0 0 71 7 51 0 0 0 11.04% 0.61% 0% 22.09% 7.36% 21.78% 0% 0% 21.78% 2.15% 15.64% 0% 0% 0% 147
PANGNA (KSG) (9422) 539 67 8 32 160 64 169 35 35 180 153 104 0 6 0 12.43% 1.48% 5.94% 29.68% 11.87% 31.35% 6.49% 6.49% 33.4% 28.39% 19.29% 0% 1.11% 0% 329
PARLOG (9423) 148 7 0 2 15 1 9 4 4 10 15 5 0 0 0 4.73% 0% 1.35% 10.14% 0.68% 6.08% 2.7% 2.7% 6.76% 10.14% 3.38% 0% 0% 0% 42
POKHI (KSG) (9424) 349 6 0 77 33 2 21 3 3 101 9 0 0 0 0 1.72% 0% 22.06% 9.46% 0.57% 6.02% 0.86% 0.86% 28.94% 2.58% 0% 0% 0% 0% 171
PRESSI (KSG) (9425) 452 10 1 2 26 8 17 11 11 31 10 5 0 1 0 2.21% 0.22% 0.44% 5.75% 1.77% 3.76% 2.43% 2.43% 6.86% 2.21% 1.11% 0% 0.22% 0% 65
RICHNI (9426) 176 21 1 14 34 2 25 8 8 41 13 0 0 0 0 11.93% 0.57% 7.95% 19.32% 1.14% 14.2% 4.55% 4.55% 23.3% 7.39% 0% 0% 0% 0% 74
SAHAJ (KSG) (9427) 315 26 0 6 98 6 95 22 22 17 77 21 0 0 0 8.25% 0% 1.9% 31.11% 1.9% 30.16% 6.98% 6.98% 5.4% 24.44% 6.67% 0% 0% 0% 145
SAINDAL (KSG) (236027) 166 6 1 34 16 1 9 1 1 1 10 3 0 0 0 3.61% 0.6% 20.48% 9.64% 0.6% 5.42% 0.6% 0.6% 0.6% 6.02% 1.81% 0% 0% 0% 54
SANARLI (236022) 481 51 19 45 78 9 70 38 38 126 67 37 0 7 0 10.6% 3.95% 9.36% 16.22% 1.87% 14.55% 7.9% 7.9% 26.2% 13.93% 7.69% 0% 1.46% 0% 228
SANWI DHAR (KSG (9428) 359 20 1 5 116 95 110 31 31 52 77 28 0 0 0 5.57% 0.28% 1.39% 32.31% 26.46% 30.64% 8.64% 8.64% 14.48% 21.45% 7.8% 0% 0% 0% 170
SARAHAN (KSG) (9429) 531 32 9 109 82 4 59 5 5 169 179 2 0 0 0 6.03% 1.69% 20.53% 15.44% 0.75% 11.11% 0.94% 0.94% 31.83% 33.71% 0.38% 0% 0% 0% 313
SARTYOLA (9430) 147 4 0 8 26 0 18 3 3 48 7 11 0 0 0 2.72% 0% 5.44% 17.69% 0% 12.24% 2.04% 2.04% 32.65% 4.76% 7.48% 0% 0% 0% 65
SERI (KSG) (9431) 330 46 2 83 50 2 41 12 12 96 28 36 0 0 0 13.94% 0.61% 25.15% 15.15% 0.61% 12.42% 3.64% 3.64% 29.09% 8.48% 10.91% 0% 0% 0% 178
SHAHOT (KSG) (9432) 376 9 1 21 63 2 50 13 13 120 32 7 0 0 0 2.39% 0.27% 5.59% 16.76% 0.53% 13.3% 3.46% 3.46% 31.91% 8.51% 1.86% 0% 0% 0% 167
SHAKRA (KSG) (9433) 264 15 0 0 78 5 79 12 12 95 180 17 0 0 0 5.68% 0% 0% 29.55% 1.89% 29.92% 4.55% 4.55% 35.98% 68.18% 6.44% 0% 0% 0% 207
SHORSAN (KSG) (9434) 311 37 1 37 59 6 40 6 6 83 30 24 0 0 0 11.9% 0.32% 11.9% 18.97% 1.93% 12.86% 1.93% 1.93% 26.69% 9.65% 7.72% 0% 0% 0% 150
SORTA (KSG) (9435) 353 20 1 86 25 7 16 6 6 130 12 32 0 2 1 5.67% 0.28% 24.36% 7.08% 1.98% 4.53% 1.7% 1.7% 36.83% 3.4% 9.07% 0% 0.57% 0.28% 194
SWA MAHU (KSG) (9436) 251 40 4 88 47 5 48 20 20 135 41 49 0 0 0 15.94% 1.59% 35.06% 18.73% 1.99% 19.12% 7.97% 7.97% 53.78% 16.33% 19.52% 0% 0% 0% 193
Sanana (9414) 451 31 7 3 75 1 56 34 34 147 126 9 0 0 0 6.87% 1.55% 0.67% 16.63% 0.22% 12.42% 7.54% 7.54% 32.59% 27.94% 2% 0% 0% 0% 203
TATTA PANI (KSG (9437) 305 92 2 2 128 50 146 82 82 185 232 36 0 0 0 30.16% 0.66% 0.66% 41.97% 16.39% 47.87% 26.89% 26.89% 60.66% 76.07% 11.8% 0% 0% 0% 256
TEBAN (KSG) (9438) 474 14 6 53 50 2 45 4 4 148 43 3 1 0 1 2.95% 1.27% 11.18% 10.55% 0.42% 9.49% 0.84% 0.84% 31.22% 9.07% 0.63% 0.21% 0% 0.21% 234
THAKUR THANA (9439) 387 33 8 93 47 26 54 29 29 162 82 7 4 7 2 8.53% 2.07% 24.03% 12.14% 6.72% 13.95% 7.49% 7.49% 41.86% 21.19% 1.81% 1.03% 1.81% 0.52% 224
THALLI (KSG) (9440) 207 20 2 3 63 5 46 23 23 67 121 17 0 0 0 9.66% 0.97% 1.45% 30.43% 2.42% 22.22% 11.11% 11.11% 32.37% 58.45% 8.21% 0% 0% 0% 141