Excluded All Households

State : HIMACHAL PRADESH (2) >> District : KANGRA (18) >> Block : PANCHRUKHI (161)
GP Name Total
Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AGOZER (8649) 287 66 6 1 157 1 81 32 32 147 160 66 1 0 0 23% 2.09% 0.35% 54.7% 0.35% 28.22% 11.15% 11.15% 51.22% 55.75% 23% 0.35% 0% 0% 221
ANDRETTA (8650) 423 113 20 23 116 36 157 61 61 228 244 99 0 0 0 26.71% 4.73% 5.44% 27.42% 8.51% 37.12% 14.42% 14.42% 53.9% 57.68% 23.4% 0% 0% 0% 303
BADEHAR (8651) 421 82 4 7 180 23 94 31 31 154 199 45 0 16 0 19.48% 0.95% 1.66% 42.76% 5.46% 22.33% 7.36% 7.36% 36.58% 47.27% 10.69% 0% 3.8% 0% 241
BANORI KHAS (8653) 819 365 13 4 339 155 407 254 254 425 560 214 2 1 1 44.57% 1.59% 0.49% 41.39% 18.93% 49.69% 31.01% 31.01% 51.89% 68.38% 26.13% 0.24% 0.12% 0.12% 664
BHARWANA (8656) 542 129 8 5 193 6 128 39 39 216 238 64 0 0 0 23.8% 1.48% 0.92% 35.61% 1.11% 23.62% 7.2% 7.2% 39.85% 43.91% 11.81% 0% 0% 0% 359
BHIRDI (8657) 198 13 0 0 27 8 41 16 16 54 83 1 0 0 0 6.57% 0% 0% 13.64% 4.04% 20.71% 8.08% 8.08% 27.27% 41.92% 0.51% 0% 0% 0% 99
BHUANA (8658) 236 58 0 0 128 20 79 18 18 86 140 75 0 0 0 24.58% 0% 0% 54.24% 8.47% 33.47% 7.63% 7.63% 36.44% 59.32% 31.78% 0% 0% 0% 175
BHULANA (8652) 274 29 3 1 98 79 55 19 19 79 149 41 0 0 0 10.58% 1.09% 0.36% 35.77% 28.83% 20.07% 6.93% 6.93% 28.83% 54.38% 14.96% 0% 0% 0% 180
BIARA (8659) 294 62 1 1 68 15 109 42 42 137 172 47 0 0 0 21.09% 0.34% 0.34% 23.13% 5.1% 37.07% 14.29% 14.29% 46.6% 58.5% 15.99% 0% 0% 0% 197
CHADHIYAR (8654) 299 32 2 0 25 13 18 1 1 89 130 42 0 17 0 10.7% 0.67% 0% 8.36% 4.35% 6.02% 0.33% 0.33% 29.77% 43.48% 14.05% 0% 5.69% 0% 158
CHANDROPA (8660) 403 88 1 0 109 9 80 7 7 111 140 80 0 0 0 21.84% 0.25% 0% 27.05% 2.23% 19.85% 1.74% 1.74% 27.54% 34.74% 19.85% 0% 0% 0% 183
CHHEK (8655) 377 40 2 1 47 26 64 20 20 80 156 23 0 0 0 10.61% 0.53% 0.27% 12.47% 6.9% 16.98% 5.31% 5.31% 21.22% 41.38% 6.1% 0% 0% 0% 197
DAROOG (8666) 313 40 0 6 55 23 83 32 32 75 134 22 0 0 0 12.78% 0% 1.92% 17.57% 7.35% 26.52% 10.22% 10.22% 23.96% 42.81% 7.03% 0% 0% 0% 167
DIYOGRA (8668) 260 73 2 4 14 9 43 13 13 96 107 28 1 16 1 28.08% 0.77% 1.54% 5.38% 3.46% 16.54% 5% 5% 36.92% 41.15% 10.77% 0.38% 6.15% 0.38% 190
GADIARA (8661) 656 238 13 6 269 77 239 127 127 294 421 227 0 2 0 36.28% 1.98% 0.91% 41.01% 11.74% 36.43% 19.36% 19.36% 44.82% 64.18% 34.6% 0% 0.3% 0% 508
HOLTA MOHAL (8662) 43 9 1 0 17 2 17 17 17 3 17 3 0 0 0 20.93% 2.33% 0% 39.53% 4.65% 39.53% 39.53% 39.53% 6.98% 39.53% 6.98% 0% 0% 0% 22
JANDPUR (8663) 346 71 76 8 80 6 104 10 10 148 184 22 0 0 0 20.52% 21.97% 2.31% 23.12% 1.73% 30.06% 2.89% 2.89% 42.77% 53.18% 6.36% 0% 0% 0% 237
KAILASHPUR (8664) 352 53 1 5 157 1 71 25 25 86 145 76 0 0 0 15.06% 0.28% 1.42% 44.6% 0.28% 20.17% 7.1% 7.1% 24.43% 41.19% 21.59% 0% 0% 0% 217
LADOH (8665) 583 189 1 8 95 91 180 92 92 329 442 221 0 3 0 32.42% 0.17% 1.37% 16.3% 15.61% 30.87% 15.78% 15.78% 56.43% 75.81% 37.91% 0% 0.51% 0% 470
MAKOL (8667) 147 12 0 1 79 15 22 4 4 25 55 26 0 0 0 8.16% 0% 0.68% 53.74% 10.2% 14.97% 2.72% 2.72% 17.01% 37.41% 17.69% 0% 0% 0% 90
MOLICHAK (8669) 318 104 3 2 115 14 126 44 44 142 182 80 0 0 0 32.7% 0.94% 0.63% 36.16% 4.4% 39.62% 13.84% 13.84% 44.65% 57.23% 25.16% 0% 0% 0% 227
MUHAL BANOORI (8672) 1044 416 6 7 412 187 500 297 297 475 616 136 0 12 0 39.85% 0.57% 0.67% 39.46% 17.91% 47.89% 28.45% 28.45% 45.5% 59% 13.03% 0% 1.15% 0% 798
NAURI JHIKLI (8670) 297 36 79 6 52 4 65 6 6 81 110 7 0 0 0 12.12% 26.6% 2.02% 17.51% 1.35% 21.89% 2.02% 2.02% 27.27% 37.04% 2.36% 0% 0% 0% 182
PADIAR KHAR (8671) 567 150 3 2 136 15 157 26 26 235 250 95 0 0 0 26.46% 0.53% 0.35% 23.99% 2.65% 27.69% 4.59% 4.59% 41.45% 44.09% 16.75% 0% 0% 0% 344
RAJOT (8673) 399 81 5 10 91 114 124 53 53 135 222 35 0 0 0 20.3% 1.25% 2.51% 22.81% 28.57% 31.08% 13.28% 13.28% 33.83% 55.64% 8.77% 0% 0% 0% 270
RAJPUR (8674) 433 186 3 1 187 100 188 138 138 198 252 12 1 2 1 42.96% 0.69% 0.23% 43.19% 23.09% 43.42% 31.87% 31.87% 45.73% 58.2% 2.77% 0.23% 0.46% 0.23% 318
RAKKAR BHERI (8675) 282 70 7 4 56 14 107 27 27 134 160 88 1 0 0 24.82% 2.48% 1.42% 19.86% 4.96% 37.94% 9.57% 9.57% 47.52% 56.74% 31.21% 0.35% 0% 0% 190
SAGUR KHAS (8676) 293 49 4 4 67 89 62 34 34 100 123 21 0 0 0 16.72% 1.37% 1.37% 22.87% 30.38% 21.16% 11.6% 11.6% 34.13% 41.98% 7.17% 0% 0% 0% 171
SALYANA KHAS (8677) 414 121 6 3 183 17 149 79 79 140 234 139 0 1 0 29.23% 1.45% 0.72% 44.2% 4.11% 35.99% 19.08% 19.08% 33.82% 56.52% 33.57% 0% 0.24% 0% 301
SIMBAL KHOLA (8678) 145 57 14 6 77 31 53 35 35 78 89 32 2 0 0 39.31% 9.66% 4.14% 53.1% 21.38% 36.55% 24.14% 24.14% 53.79% 61.38% 22.07% 1.38% 0% 0% 116
SIMBEL (8679) 175 15 0 1 18 0 47 5 5 35 56 6 0 0 0 8.57% 0% 0.57% 10.29% 0% 26.86% 2.86% 2.86% 20% 32% 3.43% 0% 0% 0% 84
SUNGAL (8680) 403 88 3 6 98 10 108 16 16 172 195 69 1 1 1 21.84% 0.74% 1.49% 24.32% 2.48% 26.8% 3.97% 3.97% 42.68% 48.39% 17.12% 0.25% 0.25% 0.25% 257
TANDA (8681) 169 60 1 1 86 60 76 39 39 71 109 2 0 1 0 35.5% 0.59% 0.59% 50.89% 35.5% 44.97% 23.08% 23.08% 42.01% 64.5% 1.18% 0% 0.59% 0% 120
TATEHAIL (8682) 820 158 15 22 307 101 185 94 94 312 393 169 0 1 0 19.27% 1.83% 2.68% 37.44% 12.32% 22.56% 11.46% 11.46% 38.05% 47.93% 20.61% 0% 0.12% 0% 518
TIKKAR KHAS (8684) 162 43 13 15 85 46 44 20 20 66 112 46 0 1 0 26.54% 8.02% 9.26% 52.47% 28.4% 27.16% 12.35% 12.35% 40.74% 69.14% 28.4% 0% 0.62% 0% 133
TREHAL (8685) 143 35 16 9 35 18 16 14 14 44 98 26 4 2 1 24.48% 11.19% 6.29% 24.48% 12.59% 11.19% 9.79% 9.79% 30.77% 68.53% 18.18% 2.8% 1.4% 0.7% 109
VAND VIHAR (8683) 476 140 1 1 107 42 165 64 64 201 266 96 1 0 0 29.41% 0.21% 0.21% 22.48% 8.82% 34.66% 13.45% 13.45% 42.23% 55.88% 20.17% 0.21% 0% 0% 311