Excluded All Households

State : HIMACHAL PRADESH (2) >> District : KANGRA (18) >> Block : BHAWARNA (152)
GP Name Total
Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AIMA (8210) 1212 756 5 4 398 154 778 559 559 795 1012 323 2 5 2 62.38% 0.41% 0.33% 32.84% 12.71% 64.19% 46.12% 46.12% 65.59% 83.5% 26.65% 0.17% 0.41% 0.17% 1086
ARLA (8209) 564 147 3 4 160 8 129 101 101 293 330 31 2 7 2 26.06% 0.53% 0.71% 28.37% 1.42% 22.87% 17.91% 17.91% 51.95% 58.51% 5.5% 0.35% 1.24% 0.35% 389
ARTH JHIKLI (8211) 269 66 14 3 103 12 96 33 33 148 148 30 0 2 0 24.54% 5.2% 1.12% 38.29% 4.46% 35.69% 12.27% 12.27% 55.02% 55.02% 11.15% 0% 0.74% 0% 198
BAGORA (8212) 267 57 4 14 108 112 74 44 44 150 108 28 9 40 5 21.35% 1.5% 5.24% 40.45% 41.95% 27.72% 16.48% 16.48% 56.18% 40.45% 10.49% 3.37% 14.98% 1.87% 211
BALLA (8213) 217 56 4 11 68 2 62 29 29 41 14 31 0 0 0 25.81% 1.84% 5.07% 31.34% 0.92% 28.57% 13.36% 13.36% 18.89% 6.45% 14.29% 0% 0% 0% 107
BANDLA (8214) 1417 490 57 58 370 204 463 344 344 693 845 286 1 8 0 34.58% 4.02% 4.09% 26.11% 14.4% 32.67% 24.28% 24.28% 48.91% 59.63% 20.18% 0.07% 0.56% 0% 1056
BANGHIYAR (238373) 417 208 3 0 150 16 226 158 158 129 338 64 0 0 0 49.88% 0.72% 0% 35.97% 3.84% 54.2% 37.89% 37.89% 30.94% 81.06% 15.35% 0% 0% 0% 370
BARSAR (8215) 225 13 1 5 20 2 18 7 7 41 45 3 0 0 0 5.78% 0.44% 2.22% 8.89% 0.89% 8% 3.11% 3.11% 18.22% 20% 1.33% 0% 0% 0% 75
BHAGOTLA (8216) 208 29 0 7 79 52 45 24 24 117 56 15 5 4 4 13.94% 0% 3.37% 37.98% 25% 21.63% 11.54% 11.54% 56.25% 26.92% 7.21% 2.4% 1.92% 1.92% 159
BHATT SAMULA (8217) 299 92 4 6 107 8 112 59 59 148 143 27 1 0 0 30.77% 1.34% 2.01% 35.79% 2.68% 37.46% 19.73% 19.73% 49.5% 47.83% 9.03% 0.33% 0% 0% 193
BHAWARNA (8218) 681 302 35 60 151 106 193 212 212 392 501 258 0 0 0 44.35% 5.14% 8.81% 22.17% 15.57% 28.34% 31.13% 31.13% 57.56% 73.57% 37.89% 0% 0% 0% 562
BINDRABAN (8219) 716 369 5 6 227 80 301 244 244 454 448 82 0 3 0 51.54% 0.7% 0.84% 31.7% 11.17% 42.04% 34.08% 34.08% 63.41% 62.57% 11.45% 0% 0.42% 0% 567
CHACHIAN KHAS (8220) 378 103 1 91 79 49 94 59 59 142 171 98 0 31 0 27.25% 0.26% 24.07% 20.9% 12.96% 24.87% 15.61% 15.61% 37.57% 45.24% 25.93% 0% 8.2% 0% 285
CHANDPUR (8221) 320 53 2 1 52 22 93 24 24 128 137 32 0 1 0 16.56% 0.62% 0.31% 16.25% 6.88% 29.06% 7.5% 7.5% 40% 42.81% 10% 0% 0.31% 0% 196
CHOWKI (238375) 308 121 0 0 116 5 94 56 56 187 183 71 0 0 0 39.29% 0% 0% 37.66% 1.62% 30.52% 18.18% 18.18% 60.71% 59.42% 23.05% 0% 0% 0% 225
DADH (8222) 636 115 4 3 97 49 114 111 111 293 273 76 0 2 0 18.08% 0.63% 0.47% 15.25% 7.7% 17.92% 17.45% 17.45% 46.07% 42.92% 11.95% 0% 0.31% 0% 388
DARANG (8223) 710 352 8 19 242 58 312 293 293 414 510 124 0 1 0 49.58% 1.13% 2.68% 34.08% 8.17% 43.94% 41.27% 41.27% 58.31% 71.83% 17.46% 0% 0.14% 0% 589
DARATI (8224) 290 62 2 54 69 11 82 9 9 95 81 19 0 1 0 21.38% 0.69% 18.62% 23.79% 3.79% 28.28% 3.1% 3.1% 32.76% 27.93% 6.55% 0% 0.34% 0% 192
DEHAN (8225) 391 59 2 1 129 3 132 108 108 133 180 12 0 0 0 15.09% 0.51% 0.26% 32.99% 0.77% 33.76% 27.62% 27.62% 34.02% 46.04% 3.07% 0% 0% 0% 238
DHANETA (8228) 736 214 47 49 187 53 269 141 141 390 412 113 0 34 0 29.08% 6.39% 6.66% 25.41% 7.2% 36.55% 19.16% 19.16% 52.99% 55.98% 15.35% 0% 4.62% 0% 550
DHORAN (8226) 268 65 1 2 70 1 103 66 66 123 134 39 0 2 0 24.25% 0.37% 0.75% 26.12% 0.37% 38.43% 24.63% 24.63% 45.9% 50% 14.55% 0% 0.75% 0% 169
DROGNU (8227) 247 17 0 1 79 0 43 6 6 37 20 5 0 0 0 6.88% 0% 0.4% 31.98% 0% 17.41% 2.43% 2.43% 14.98% 8.1% 2.02% 0% 0% 0% 103
GHADH (8229) 305 79 4 0 74 1 78 6 6 100 132 52 0 0 0 25.9% 1.31% 0% 24.26% 0.33% 25.57% 1.97% 1.97% 32.79% 43.28% 17.05% 0% 0% 0% 172
GHUGAR (8230) 66 14 0 0 14 1 29 4 4 27 38 0 0 0 0 21.21% 0% 0% 21.21% 1.52% 43.94% 6.06% 6.06% 40.91% 57.58% 0% 0% 0% 0% 46
GOPALPUR (8231) 383 92 2 3 63 12 67 36 36 116 124 46 1 11 1 24.02% 0.52% 0.78% 16.45% 3.13% 17.49% 9.4% 9.4% 30.29% 32.38% 12.01% 0.26% 2.87% 0.26% 224
HANGLOH (8232) 356 60 1 6 135 71 108 17 17 157 125 20 3 25 3 16.85% 0.28% 1.69% 37.92% 19.94% 30.34% 4.78% 4.78% 44.1% 35.11% 5.62% 0.84% 7.02% 0.84% 222
JIA KHAS (8233) 388 76 3 2 103 11 62 28 28 98 124 6 0 1 0 19.59% 0.77% 0.52% 26.55% 2.84% 15.98% 7.22% 7.22% 25.26% 31.96% 1.55% 0% 0.26% 0% 195
KALOOND (8234) 470 119 16 57 109 71 125 111 111 208 225 83 0 2 0 25.32% 3.4% 12.13% 23.19% 15.11% 26.6% 23.62% 23.62% 44.26% 47.87% 17.66% 0% 0.43% 0% 316
KASBA JUGEHAR (238374) 292 85 4 1 39 7 140 28 28 97 129 60 0 0 0 29.11% 1.37% 0.34% 13.36% 2.4% 47.95% 9.59% 9.59% 33.22% 44.18% 20.55% 0% 0% 0% 235
KATIYARKHAD (8236) 290 107 3 0 83 8 74 61 61 226 87 36 0 0 0 36.9% 1.03% 0% 28.62% 2.76% 25.52% 21.03% 21.03% 77.93% 30% 12.41% 0% 0% 0% 242
KHALET (8235) 609 198 0 0 260 7 193 179 179 342 364 106 0 5 0 32.51% 0% 0% 42.69% 1.15% 31.69% 29.39% 29.39% 56.16% 59.77% 17.41% 0% 0.82% 0% 445
KOTHI PAHARA (8251) 290 75 6 6 57 8 98 50 50 127 157 69 0 3 0 25.86% 2.07% 2.07% 19.66% 2.76% 33.79% 17.24% 17.24% 43.79% 54.14% 23.79% 0% 1.03% 0% 212
LAHLA KHAS (8237) 344 89 1 0 113 6 96 27 27 138 152 43 0 0 0 25.87% 0.29% 0% 32.85% 1.74% 27.91% 7.85% 7.85% 40.12% 44.19% 12.5% 0% 0% 0% 221
LAMLEHAR (8238) 220 75 7 1 47 23 45 33 33 103 116 12 2 0 0 34.09% 3.18% 0.45% 21.36% 10.45% 20.45% 15% 15% 46.82% 52.73% 5.45% 0.91% 0% 0% 181
LOHANA (8239) 629 253 39 30 250 84 253 240 240 414 395 85 0 0 0 40.22% 6.2% 4.77% 39.75% 13.35% 40.22% 38.16% 38.16% 65.82% 62.8% 13.51% 0% 0% 0% 509
MALAHU (8240) 390 65 1 2 158 0 84 11 11 113 191 24 0 4 0 16.67% 0.26% 0.51% 40.51% 0% 21.54% 2.82% 2.82% 28.97% 48.97% 6.15% 0% 1.03% 0% 235
MEHANJHA (8241) 849 211 4 4 307 24 212 171 171 403 369 62 1 5 1 24.85% 0.47% 0.47% 36.16% 2.83% 24.97% 20.14% 20.14% 47.47% 43.46% 7.3% 0.12% 0.59% 0.12% 542
PARAUR (8242) 410 66 0 0 105 20 104 62 62 260 234 53 0 0 0 16.1% 0% 0% 25.61% 4.88% 25.37% 15.12% 15.12% 63.41% 57.07% 12.93% 0% 0% 0% 333
PHARER (8243) 669 207 3 24 181 23 201 137 137 378 400 44 0 3 0 30.94% 0.45% 3.59% 27.06% 3.44% 30.04% 20.48% 20.48% 56.5% 59.79% 6.58% 0% 0.45% 0% 487
PUNNAR (8244) 494 96 3 2 134 0 119 44 44 94 178 15 0 0 0 19.43% 0.61% 0.4% 27.13% 0% 24.09% 8.91% 8.91% 19.03% 36.03% 3.04% 0% 0% 0% 265
RAKH (8245) 306 58 2 0 57 5 74 9 9 24 6 6 0 4 0 18.95% 0.65% 0% 18.63% 1.63% 24.18% 2.94% 2.94% 7.84% 1.96% 1.96% 0% 1.31% 0% 113
RUMEHAR (8246) 559 211 4 1 110 11 152 97 97 302 348 137 0 16 0 37.75% 0.72% 0.18% 19.68% 1.97% 27.19% 17.35% 17.35% 54.03% 62.25% 24.51% 0% 2.86% 0% 430
SALOH (8247) 528 193 1 2 80 68 276 84 84 357 396 234 0 4 0 36.55% 0.19% 0.38% 15.15% 12.88% 52.27% 15.91% 15.91% 67.61% 75% 44.32% 0% 0.76% 0% 430
SIDHPUR SARKARI (8248) 230 81 3 3 65 4 79 62 62 156 106 21 2 1 1 35.22% 1.3% 1.3% 28.26% 1.74% 34.35% 26.96% 26.96% 67.83% 46.09% 9.13% 0.87% 0.43% 0.43% 173
THALA-URLA (8249) 162 15 1 1 60 2 28 11 11 43 16 2 1 1 1 9.26% 0.62% 0.62% 37.04% 1.23% 17.28% 6.79% 6.79% 26.54% 9.88% 1.23% 0.62% 0.62% 0.62% 82
THANDOLE (8250) 465 102 12 17 160 49 108 61 61 136 223 80 0 21 0 21.94% 2.58% 3.66% 34.41% 10.54% 23.23% 13.12% 13.12% 29.25% 47.96% 17.2% 0% 4.52% 0% 354