SC Households with salaried jobs

State : HARYANA (6)
District Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AMBALA (58) 115984 39670 34.2% 2557 93 836 2.2% 0.08% 0.72%
BHIWANI (59) 259221 52828 20.38% 3229 179 622 1.25% 0.07% 0.24%
CHARKI DADRI (701) 84139 13171 15.65% 1191 44 181 1.42% 0.05% 0.22%
FARIDABAD (60) 72702 14390 19.79% 1164 272 2088 1.6% 0.37% 2.87%
FATEHABAD (61) 180079 57353 31.85% 1938 189 686 1.08% 0.1% 0.38%
GURUGRAM (62) 103961 19048 18.32% 2107 702 3179 2.03% 0.68% 3.06%
HISAR (63) 366279 94590 25.82% 6191 207 1073 1.69% 0.06% 0.29%
JHAJJAR (64) 134542 25374 18.86% 2798 186 996 2.08% 0.14% 0.74%
JIND (65) 189473 44690 23.59% 2351 133 401 1.24% 0.07% 0.21%
KAITHAL (66) 179128 46235 25.81% 1695 97 332 0.95% 0.05% 0.19%
KARNAL (67) 218907 56462 25.79% 2401 163 1316 1.1% 0.07% 0.6%
KURUKSHETRA (68) 148861 39091 26.26% 2141 191 852 1.44% 0.13% 0.57%
MAHENDRAGARH (69) 150796 27032 17.93% 3169 139 750 2.1% 0.09% 0.5%
MEWAT (604) 145779 10373 7.12% 591 38 498 0.41% 0.03% 0.34%
PALWAL (619) 149034 28392 19.05% 1774 325 1941 1.19% 0.22% 1.3%
PANCHKULA (70) 36370 7085 19.48% 457 16 351 1.26% 0.04% 0.97%
PANIPAT (71) 123785 23492 18.98% 1558 218 1570 1.26% 0.18% 1.27%
REWARI (72) 138581 29366 21.19% 3376 281 1674 2.44% 0.2% 1.21%
ROHTAK (73) 129787 26523 20.44% 2329 174 632 1.79% 0.13% 0.49%
SIRSA (74) 210552 63889 30.34% 1620 187 485 0.77% 0.09% 0.23%
SONIPAT (75) 185143 34311 18.53% 3064 421 1892 1.65% 0.23% 1.02%
YAMUNANAGAR (76) 138559 45230 32.64% 2519 95 854 1.82% 0.07% 0.62%